Ce puteți face?

„Ce puteți face?

La nivelul organizațiilor locale vor avea loc alegeri pentru desemnarea delegaților care vor alege conducerea CRLR. Pentru a mă putea vota trebuie să fiți membri cotizanți ai CRLR, să participați la Adunarea Generală a Comunității Locale din care faceți parte și să fiți aleși Reprezentanți la Conferința Reprezentanților, acolo veți putea vota pentru echipa noastră.

Statutul CRLR prevede:
IV. DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR C.R.L.R.
ART.9 – Membrii C.R.L.R. au dreptul:
(1) să-și exprime liber votul și opiniile;
(2) să aleagă organele de conducere;
(3) să fie aleși în organele de conducere;
(4) să fie aleși ca delegați pentru Conferința Reprezentanților;
(5) să beneficieze de sprijin moral, social, material și umanitar;
(6) să participe la toate activitățile organizate de către Comunitate;
(7) să folosească dotările materiale care aparțin Comunității.
V. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A C.R.L.R.

ART.17 – Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Comunității Locale și se întrunește o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, dacă cel puțin o treime din numărul membrilor solicită în scris întrunirea. Convocarea Adunării Generale se face de către Comitetul Local.

ART.18 – Atribuțiile Adunării Generale:
(b) alege delegații la Conferința Reprezentanților, potrivit normei de reprezentare stabilite la art.33, al.(2); (ART.33 – (1) Conferința Reprezentanților este statutară dacă sunt reprezentate jumătate plus unu din numărul comunitarilor locale ale C.R.L.R.
(2) Norma de reprezentare este de un reprezentant la 500 de etnici ruși-lipoveni, cu rotunjire în plus dacă restul depășește 50% norma de reprezentare.
Comunitățile locale care au sub 500 de etnici ruși-lipoveni au dreptul din oficiu la un reprezentant la Conferința Reprezentanților).

A) Conferința Reprezentanților (Adunarea Generală)
ART.31 – (1) Conferința Reprezentanților este organul suprem de conducere al C.R.L.R. și se convoacă o dată pe an. Convocarea se face de Consiliul Director cu 30 de zile înainte, cu difuzarea proiectul ordinii de zi a materialelor supuse dezbaterii.
ART.32 - Conferința Reprezentanților are următoarele atribuții:
(a) dezbate și aprobă darea de seamă asupra activității Comunitarii și programul pe perioada următoare întocmite de Consiliul Director, precum și rapoartele Comisiilor;
(b) adoptă, completează și modifica Statutul;
(c) adoptă bugetul de venituri si cheltuieli și programul de acțiuni;
(d) alege și revocă membrii Consiliului Director;
(e) alege și revocă membrii Comisiei de Cenzori și Comisiei de Etică și Disciplină;
(f) în an electoral desemnează candidații pentru demnitatea de deputat din partea C.R.L.R. în Parlamentul României pe baza listei întocmite de Consiliul Director; candidații vor prezenta cu 10 zile înaintea datei Conferinței curriculum vitae și programul de acțiuni;
(g) confirmă înființarea și dizolvarea filialelor C.R.L.R. și decide prin votul a cel puțin două treimi din numărul reprezentanților dizolvarea C.R.L.R. în totalitatea sa.

ART.36 – Reprezentanții Comunităților Locale se aleg de Adunările Generale ale Comunităților Locale, fapt ce trebuie să rezulte din procesul-verbal al adunării, semnat de președintele și secretarul comunității locale.

ART.39 – (1) Președintele C.R.L.R. este ales de Conferința Reprezentanților dintre membrii care și-au depus candidatura, pe o perioadă de patru ani prin vot secret cu majoritate simplă din voturile valabil exprimate. În cazul în care nici unul din candidații propuși nu întrunește numărul de voturi necesar pentru alegerea în funcția de Președinte al C.R.L.R., se va organiza un al doilea tur de scrutin pentru primii doi clasați. (2) Fiecare candidat va depune la Consiliul Director, cu 10 zile înaintea datei Conferinței curriculum vitae si programul sau de acțiuni.

(Extras din Statutul CRLR publicat pe http://www.crlr.ro/statut-crlr.html)

În speranța că împreună vom transforma C.R.L.R. în organizația Noastră,
Vă mulțumesc anticipat și vă aștept la Conferință!

--
Cu drag,
TUDOR AFANASOV

CREZI CĂ INTENȚILE MELE SUNT BUNE ?

Susține-mă / поддержи